Register

We'll send you an email to verify your account.
You'll use your username to sign in to Coingi.com
Choose a strong password which isn't easy to guess.
Phân cấp máy chủ
We run on a fully decentralized infrastructure located around the world in several independent copies.
Independence from national governments.
Thanks to the fact that we are located all around the world we aren‘t within the jurisdiction of any one state.
Hệ thống tự động hoàn toàn
Coingi hoàn toàn tự động. Mọi tiến trình được thức hiện ngay lập tức.
Đã được kiểm định cho cường độ cao
Tất cả mọi thứ được phát triển cùng với sự cần thiết để xử lý một số lượng lớn yêu cầu từ mọi nơi của thế giới. Nhờ hệ thống hoạt động song song của chúng tôi, chúng tôi có thể nâng cao hiệu suất của cơ sở hạ tầng vô thời hạn.